Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ateşelikleri Görevleri

Tarafından   08/20/2017

Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Ateşelikleri Görevleri
DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİKLERİ VE ATAŞELİKLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 149. maddesi ile Din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerinin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın, İslâm Dini’nin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek, din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak onları aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek,

Sorulan dinî soruları, usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak,

Din görevlilerinin nakil, sicil, sağlık ve diğer özlük işlemleri ile vekâlet, görevlendirme, görev sürelerinin uzatılıp uzatılmaması ve yurda dönüşleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

Başkanlık yayınlarını tanıtmak, bu yayınların dağıtımında ve isteyenlere temin edilmesinde yardımcı olmak, ayrıca bulunduğu ülkede Başkanlığın görev alanı ile ilgili yayınları ve İslâm Dini’yle ilgili faaliyetleri takip etmek,

Hastane, hapishane ve benzeri yerlerdeki vatandaş ve soydaşlarımızın dinî ve manevî ihtiyaçları ile ilgilenmek,

Medeni Kanuna veya mahallî mevzuata göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dini merasimini icra etmek,

Vefat eden vatandaş ve soydaşlarımızın teçhiz, tekfin ve defin hizmetlerinde yardımcı olmak,

Müslüman olmak isteyenlere gerekli dinî bilgileri vermek ve ihtida işlemlerini yapmak,

Görev bölgesindeki vatandaş ve soydaşlarımızın dinî ve millî kültürümüze bağlılıklarını devam ettirmek için özel programlar hazırlamak ve uygulamak; ibadet ettikleri camiler ile topluca bulundukları yerlerde dinî, ilmî konferans ve seminerler düzenlemek vaaz ve irşat hizmetlerini yürütmek; gerektiğinde nişan, nikâh, hatim, mevlit, sünnet ve benzeri merasimlerde onlara yardımcı olmak,

Dinî konulu dernek ve vakıfların faaliyetleri ile ilgilenmek, cami ve mescitlerin uygun mahallerde açılmasını sağlamak; bunların kıblelerini tespit etmek; görevli verilecek cami ve mescitleri belirleyerek Başkanlığa teklifte bulunmak,

Ramazan ayının başlangıcını, namaz vakitlerini, dinî bayram günlerini, sadaka-i fıtır miktarını, kandil gecelerini ve gerekli gördüğü diğer hususları, görev bölgesindeki vatandaş ve soydaşlarımıza uygun vasıtalarla duyurmak; bu gün ve gecelerde, ibadet ve merasimlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak; zekât, sadaka-ı fıtır ve kurban konularında talepleri halinde vatandaşlara yardımcı olmak,

Görev bölgesindeki, ülke mevzuatının imkân tanıması halinde okul çağındaki Türk çocuklarına, okul bünyesinde ve ders saatleri içinde “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi verilmesi için o ülkenin eğitim kurumları ve o ülkedeki T.C. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile işbirliği yaparak öğretmenlik formasyonu olan din görevlilerini, bu okullarda görevlendirmek,

Dinî hizmetlerde kullanılacak olan gayrimenkullerle ilgili işlemleri yürütmek,

Başkanlığın hac ve umre organizasyonlarından yararlanmak suretiyle hac ve umre ibadeti yapmak isteyenlere yardımcı olmak,

Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,

Demirbaş eşyanın bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

Görev ve hizmetlerin yürütülmesinde gerektiğinde diğer ihtisas birimleri ile işbirliği yapmak.

Görev alanı ile ilgili konularda ve yaptığı çalışmalar hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir