Yabancı Plaka Araçlar için Yeni Trafik Cezası Düzenlemesi 2018

Tarafından   02/13/2018

Yabancı plaka araç trafik cezsı sorgulama ve ödeme işlemleri için yeni düzenleme..

Yabancı Plaka Araçlar için Yeni Trafik Cezası Düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı.Yabancı plaka araç trafik cezası sorgulaması nasıl yapılır? Yabancı plaka yazılan trafik cezası nereye ödenir ? Yabancı plak araçlara yazılan trafik cezası ödenmezse ne olur ?  yazımızın konusunu oluşturuyor.

Yurtdışından kendi araçlarıyla Türkiye’ye gelen gurbetcileride yakından ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Artık trafik cezasını ödemeyen yabancı plaka araç sahipleri gümrükten çıkış yapamayacak.

Ödenmemiş trafik cezası bulunan yabancı plakalı araçların cezası ödenmeden ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye’ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi gerçekleştirilmeyecek..

Ayrıca kiralık ya da her hangi bir yakınına ait Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik idari para cezaları, cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil edilecek. Trafik idari para cezasının takip ve tahsili amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına ( GİB) yapılacak bildirimde araç sahibine ait bilgiler de ayrıca yer alacak.

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 115’inci maddesinin 8’inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelikte, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla ilgili kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilecek.

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Muhasebe birimi: Gümrük idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü, gümrük vergilerini tahsile yetkili kılınan gümrük saymanlık müdürlükleri ile vergi dairesi müdürlüklerini,

b) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlileri ve yetkili memurları,

c) Trafik idari para cezası karar tutanağı (Trafik cezası): 2918 sayılı Kanunun kabahat saydığı ve karşılığında trafik cezası öngörülmüş fiiller hakkında yetkili personelce düzenlenen tutanağı,

ç) Yabancı plakalı araç: Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye’ye girmesine izin verilmiş olan araçları,

d) Yabancı sürücü: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

e) Yetkili personel: 2918 sayılı Kanunda yazılı trafik kurallarını ihlal edenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevli ve yetkili kılınmış personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Trafik idari para cezası

MADDE 4 – (1) Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla 2918 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde yetkili personel tarafından, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilir.

(2) Yabancı plakalı araçlarla ilgili olarak 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında verilen trafik cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesine göre tebliğ edilir.

(3) Yabancı plakalı araçların;

a) Sürücülerine,

b) 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinde sayılan durumlarda araçların tescil plakasına,

düzenlenen ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı bu tutanakların elektronik ortamda sorgulanmasına imkân sağlar.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğü trafik idari para cezasına ilişkin tutanakların bilgilerini anlık olarak kesinleşme şartı aranılmadan Gelir İdaresi Başkanlığına aktarır. Aktarılacak olan bilgiler protokolle belirlenir.

(5) Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılan bilgiler, alacak kaydı oluşturulmaksızın trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılır.

(6) 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında düzenlenen trafik idari yaptırım kararlarının 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan süre içerisinde tebliğ edildiğine ilişkin bilginin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmemesi halinde, bu trafik cezalarına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek tahsilat amaçlı olarak tutulan sistem kayıtlarından çıkarılır.

(7) Yabancı plakalı araçlara kesilen trafik cezalarından ilgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olanlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında ilgili vergi dairesince takip edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılır. Bu cezaların takip edilebilmesi için 5326 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca tutanakta yer alması gereken bilgilerin bulunması şarttır.

Tahsilat

MADDE 5 – (1) Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenir. Banka veya kredi kartı ile tahsilatın yapılabildiği kara hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkündür.

(2) Yabancı plakalı araçlara verilen trafik idari para cezaları, sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Bu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye’ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmaz.

(4) Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik idari para cezaları, cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil edilir. Trafik idari para cezasının takip ve tahsili amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bildirimde araç sahibine ait bilgiler de ayrıca yer alır.

Veri paylaşımı

MADDE 6 – (1) Yabancı plakalı araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yer alan bilgiler, trafik idari para cezası verilecek olan aracın tespiti amacıyla ilgili kurumlar ile paylaşılır. Paylaşılacak olan bilgiler protokol ile belirlenir.

(2) Muhasebe birimlerince yapılacak olan “yabancı plakalı araçlara ait trafik idari para cezaları” tahsilatları, Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı üzerinden yapılacak sorgulamalar üzerine gerçekleştirilir.

(3) Yabancı plakalı araçların trafik idari para cezalarına ilişkin veriler elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında paylaşılır.

(4) Yabancı plakalı araçlarla ilgili olarak kesilen trafik idari para cezalarına karşılık gümrük kapılarında muhasebe birimlerince veya bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatlar, Muhasebat Genel Müdürlüğünce anında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Çıkış izni

MADDE 7 – (1) Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, trafik idari para cezası ödenmeden araçların ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetmeliğin yürütülmesinden sorumlu Kurumlarca görev ve yetkileri kapsamında alınacak kararlar uygulanır.

Sistem kayıtlarından çıkarma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yabancı plakalı araçlara uygulanan trafik idari yaptırım karar tutanaklarına ilişkin veriler elektronik ortamda, alacak kaydı oluşturulmaksızın ve trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılır. Bu cezalardan 31/12/2018 tarihi bitimine kadar tahsil edilemeyen ve cezayı veren Kurum tarafından tebliğ edilemeyen trafik cezalarına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek tahsilat amaçlı olarak tutulan sistem kayıtlarından çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı birlikte yürütür.

Yabancı plaka araça yazılan trafik cezası nasıl sorgulanır?

İlgili yabancı plaka araçların tescil plakasına düzenlenen ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak. Yabancı plaka araç sahipleri trafik cezası sorgulamalarını Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitelerinden yapabilecek. Bu tutanaklar elektronik ortamda sorgulanmasına imkan sağlayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılan bilgiler, alacak kaydı oluşturulmaksızın trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılacak.

Yabancı plakalı araçlara kesilen trafik cezalarından ilgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olanlar, ilgili vergi dairesince takip edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecek. Bu cezaların takip edilebilmesi için ceza tutanağında yer alması gereken bilgilerin bulunması şartı aranacak.

EGM Trafik Cezası Sorgulama Sayfası

GİB Trafik Cezası Sorgulama Sayfası

Yabancı plaka araçlara yazılan trafik cezası nereye ödenir?

Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenecek.

Banka veya kredi kartı ile tahsilatın yapılabildiği kara hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak.

Bu araçlara uygulanan trafik idari para cezaları sürücüleri bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Söz konusu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak.

Trafik cezası ödenmezse ne olur?

Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye’ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmayacak.

Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik idari para cezaları, cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil edilecek. Trafik idari para cezasının takip ve tahsili amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bildirimde araç sahibine ait bilgiler de ayrıca yer alacak.

Yabancı plakalı araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yer alan bilgiler, trafik idari para cezası verilecek aracın tespiti amacıyla ilgili kurumlar ile paylaşılacak.

Muhasebe birimlerince yapılacak “yabancı plakalı araçlara ait trafik idari para cezaları” tahsilatları, Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı üzerinden yapılacak sorgulamalar üzerinden gerçekleştirilecek.

Yabancı plakalı araçların trafik idari para cezalarına ilişkin verilerin elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında da paylaşılması sağlanacak.

Söz konusu araçlarla ilgili kesilen trafik idari para cezalarına karşılık gümrük kapılarında muhasebe birimlerince veya bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatlar, Muhasebat Genel Müdürlüğünce anında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

TRAFİK CEZASI ÖDENMEYEN ARAÇLAR YURT DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, araçların trafik idari para cezası ödenmeden ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmeyecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yabancı plakalı araçlara uygulanan trafik idari yaptırım karar tutanaklarına ilişkin veriler elektronik ortamda, alacak kaydı oluşturulmaksızın ve trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

Bu cezalardan 31 Aralık 2018 tarihi bitimine kadar tahsil edilemeyen ve cezayı veren kurum tarafından tebliğ edilemeyen trafik cezalarına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek, tahsilat amaçlı olarak tutulan sistem kayıtlarından çıkarılacak.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir