Türkiye’den Taşınmaz Alan Yabancılar Türk Vatandaşı Oluyor

Tarafından   06/14/2017

Türkiye’den taşınmaz alan yabancılar (ev – arsa vb.)Türk Vatandaşı olabiliyor. Avrupa genelinde bir çok ülkenin uyguladığı bu yöntem resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte artık Türkiye’de de uygulanmaya başladı.

1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı ülke vatandaşlarına Türk vatandaşlığı verilecek.Konuyla ilgili yönetmelik aşağıda;

06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/139 sayılı Türk VatandaĢlığı KanunununUygulanmasına ilişkin Yönetmelik.
b)12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9601 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Bilindiği üzere ilgi (b)Yönetmelik ile ilgi (a)Yönetmeliğin 20. maddesinde değiĢiklik yapılarak anılan maddenin 2. fıkrasının b bendi ile“En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının
kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;1.Söz konusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla yapılan taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda anılan maddede belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış,piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır.

2.Piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer alanmeblağ esas alınarak taşınmaz/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri,işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.

3.Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 12.01.2017 tarihi ile bu talimatın yürürlük tarihi arasında olmak kaydıyla,
aynı kişi tarafındandeğerleri toplamıilgili maddede belirtilen veya üstündeki bir bedelekarşılık gelen birden fazla taşınmaz
edinilmesi halindeher bir taĢınmazın satış tarihindeki resmi senedinde yer alan bedelin efektif satış kuruna göre hesaplanan değeri esas alınır.

4.Düzenlenecek resmi senette taşınmazı satın alanyabancı gerçek kişinin; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiği bu taşınmazı/taşınmazları 3yıl süre ile satmayacağı taahhüdünde bulunduğu” ve“Taşınmazın sicilineTürk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisindesatılmayacağı yönünde belirtme yapılmasını istediği”yönündeki beyanınayer verilerek beyanlar hanesine; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir