Apostil Şerhi Nedir ve Nasıl ve Nereden Alınır?

Tarafından   02/28/2020

Apostil Şerhi Nedir ve Nasıl ve Nereden Alınır?

Apostil şerhi nedir?

Apostil şerhi, yurtdışı makamlarınca verilen belgenin ülkemizde geçerli bir resmi evrak olduğunu kanıtlayan tasdik işlemidir.

Apostil şerhi bulunulan ülkedeki alınan resmi belgelerin diğer ülkelerde geçerli olmasını ve verilen belgenin resmi belge olduğunun kanıtlanmasını sağlayan bir şerhtir. Diğer bir değişle, örneğin tanıma tenfiz davası açacak olan kişilerin yurtdışı mahkemelerinde aldıkları kesinleşmiş kararın ülkemizde geçerli olması için apostil şerhi mutlaka olmalıdır.

Apostil şerhi içerisinde nelere dikkat etmek gerekir?

Apostil şerhi alacak olan bireylerin belgenin eksik olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Apostil şerhi içerisinde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık örnek olarak boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz işlemini geçersiz kılacaktır.

Apostil Şerhi Nasıl Alınır?

Boşanma tanıma tenfiz işlemi yapmak isteyen kişilerin apostil şerhi alacakları yer, belgeyi hazırlayan makamlardır. Apostil şerhini veren makamlar her ülkede farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Türkiye’de idari belgeler için apostil şerhi valilikler ve kaymakamlıklar tarafından verilirken, adli belgeler için apostil şehri ise adli yargı makamlarınca verilir.

Apostil şerhi veren ülkeler

Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Belçika, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Hollanda, İtalya, İspanya, Norveç, İsveç, Yunanistan, Bulgaristan…

Bir Apostil belgesinin bileşenleri

Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Bir apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

           belgenin düzenlendiği ülkenin adı;
           belgeyi imzalayan kişinin adı;
           belgeyi imzalayan kişinin sıfatı;
           belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
           tasdik edildiği yer;
           tasdik edildiği tarih;
           apostili düzenleyen makam;
           apostil numarası;
           apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi;
           apostili düzenleyen yetkilinin imzası. 
             “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi” 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan sözleşmenin 1. maddesinde Apostil Şerhinin. “Akit Devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir Akit Devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere” uygulanacağı öngörülmektedir. Anılan sözleşmeye taraf ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde düzenlettikleri söz konusu belgeleri taraf olan diğer ülkelerde doğrudan kullanmaları, bu suretle işlemlerde külfetin azaltılması, kolaylığın ve süratin sağlanması amaçlanmaktadır.
           Anılan sözleşmede, sözleşmenin amaçları bakımından, aşağıda yer alan belgelerin resmi belge sayıldığı belirtilmektedir:
     A) Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:
        a) “Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devleti bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
           b) İdari belgeler,
           c) Noter senetleri,
           d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının
veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar” dır.
           B) Aynı maddeye göre sözleşmenin uygulanamayacağı, diğer bir deyişle, Apostil tasdiki yapılamayacak belgeler:   1) “Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
2) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler” dir.
3) Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca “Her Akit Devletin, Apostil Şerhini vermek üzere yetkili kılınan makamları belirlemesi, bunlarda değişiklik olduğunda da keyfiyeti Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirmesi” gerekmektedir.
4) Sözleşmenin 9. maddesinde “Her Akit Devlet, işbu Sözleşmede tasdik bağışıklığının öngörüldüğü hallerde kendi diplomasi veya konsolosluk memurlarınca tasdik işlemi yapılmamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır” denmekte ve usulüne göre Apostil Şerhi uygulanmış bir belgenin başkaca bir tasdike gerek olmadığı belirtilmektedir.
5) Anılan Sözleşme metni ile sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil Şerhi koymaya hangi makamların yetkili olduğuna dair bilgilere, ” http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 ” adresinden ulaşılması mümkün olmaktadır.
6) Malumları olduğu üzere, uluslararası sözleşmeler TBMM tarafından onaylanmasını müteakip kanun vasfını almakta ve milli kanunlarımız gibi yürürlük kazanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:

  • İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
  • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir